Girişimciler İçin Avantajlar

Tekno Parklı Olmanın Faydaları

Vergi Avantajları

  • Bölgedeki yazılım veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2028  tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.
  • Bölgede ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin 31 Aralık 2028 kadar KDV’den muaf tutulmuşlardır.
  • Bölgede çalışmakta olan, Ar-Ge ve destek personellerinin bu görevleriyle ilgili ücretleri 31/12/2028 tarihine kadar her türlü vergiden istisnadır.İstisna kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşamaz.
  • Bölgede çalışmakta olan, Ar-Ge ve destek personellerinin işveren prim hissesinin %50’si  5746 Sayılı Ar-Ge kanununa göre karşılanmaktadır.

Diğer Avantajlar

  • Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalıştırılabilirler.Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder.
  • Bu Bölgelerde 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı Ar-Ge personeli çalıştırılabilir.
  • Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmelerin ürettikleri projelerin Ar-Ge kabiliyetleri onaylandığı için Tübitak-Teydep tarafından sağlanan hibe desteklerden faydalanma olasılıkları oldukça artmaktadır. Teydep, işletmelerin yaptıkları Ar-Ge projelerinin bütçesinin %60- %75 ine kadar olan kısmı için hibe şeklinde destek vermektedir.
  • Bölgede başlatılıp sonuçlandırılan Ar-Ge projeleri sonucu elde edilen teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırım, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla bölge içerisinde yapılabilir.